Indoor Turneringsreglement

Indendørs turneringsreglement

§ 1

Navn og administration

Turnerings navn er for seniorer og ungdom “Fodbold GM” og for børnene “Fodbold Cup”.

De udskrives og administreres af Grønlands Boldspil-Union i henhold til Unionens love § 2.

Stk.2: For at tiltrække sponsorer til Grønlands Boldspil-Union, kan den respektive turnering navngives med den sponserende firmas navn som f.eks. ” GBU BankNordik GM “

§ 2

Fodbold Cups- og Fodbold GM´s året og aldersinddeling

stk.1Fodbold Cups- og Fodbold GM´s året er kalenderåret.

Stk. 2I Børne Cup og Fodbold GM skal følgende aldersinddelinger benyttes.

1. Herreseniorer skal mindst fylde 16 år i mesterskabsåret

2. Dameseniorer skal mindst fylde 15 år

3. Herreungdom skal mindst være fyldt 15 år og højst 18 år i mesterskabsåret

4. Dameungdom skal mindst være fyldt 14 år og højst 18 år i mesterskabsåret

5. Ældre børn skal mindst være fyldt 12 år og højst 14 år i turneringsåret

6. Yngre børn skal mindst være fyldt 9 år og højst 11 år i turneringsåret

Stk.3For spillere i senior- eller ungdomsrækkerne, der ikke opfylder det mindste alderskrav, kan der søges om dispensation ved skriftlig henvendelse til GBU´s bestyrelse.

Stk. 4Børn, der ikke opfylder aldergrænsen, har ret til at deltage ved nærmere aftale med arrangørerne. Børneturneringerne er åbne for drenge og piger.

Stk. 5Klubber der har indleveret medlemsregistrering, betalt medlemskontingent og deltagergebyr kan deltage i turneringerne.

Stk. 6 Med hensyn til hvor mange turneringer, der ønskes afviklet i samme kalender år, vil Unionens økonomi til enhver tid være alt afgørende.

§ 3

Spilleberettigelse

stk.1Turneringen står åben for amatører. En spiller skal for at være spilleberettiget i et Fodbold GM / Børne Cup være medlem af en klub, der er medlem af Grønlands Boldspil-Union.

Stk. 2. En spiller kan spille for en klub, hvis vedkommende har været medlem af klubben i mindst 30 dage og i øvrigt opfylder betingelserne i § 4.

§ 4

Klubskifte

En spiller skal for at deltage i Fodbold GM / Børne Cup være medlem af en klub jfr. § 3 stk. 2. Såfremt en spiller tidligere har været spilleberettiget  for en anden klub, om det har været indendørs GM/Børne cup eller udendørs GM/Børne cup, skal pågældende  spiller medbringe spillercertifikat i udfyldt stand og hermed tilladelse til at spille for sin nye klub.

Stk. 2Spillercertifikatet skal udleveres når spilleren ikke er i kontingentrestance og ikke har deltaget i den igangværende/forestående Fodbold GM/Børne cup. Andre argumenter er ikke gyldige for at nægte udstedelse af certifikat.

Stk. 3Ved udfyldelse af spillercertifikatet skal datoen, hvor den tidligere klubs ledelse skriver under, være datoen for udmeldelsen. Den nye klub skal på samme certifikat notere, hvornår spilleren er tilmeldt klubben. Certifikatet fremvises ved forlangende i forbindelse med en turnering.

stk.4Spilleren må ikke være ekskluderet af sin gamle klub eller af Grønlands Boldspil-Union, samt af en klub under Grønlands Idræts-Forbund for at kunne spille med.

Stk.5Pågældende spiller må ikke have spillet en kvalifikationskamp for en anden klub. Kvalifkati-onskampen kan enten være i indledende eller i mellemrunde.

stk.6   Spillere, der ikke er tilmeldt folkereegistret i Grønland kan deltage ved GM/Cup for den klub, hvor de i det/de foregående har været medlem, dette forudsat at vedkommende opfylder ovennvænte betingelser

§ 4 a

Hash- og/eller dopingtest

Stk. 1 Under turneringen (indledende- mellemrunde- og finalerundekampene) kan der tages hash- og/eller dopingtest. De til testen vilkårligt udtagne spillere er forpligtet til at lade sig teste. Såfremt en spiller nægter at lade sig teste vil vedkommende være at diskvalificere fra resten af turneringen.

Stk.2: Bliver en spiller fundet positiv i testen vil pågældende være at diskvalificere fra resten af den igangværende turnering.

Stk. 3: Bliver flere end 2 spillere fundet positive i tests, vil hele holdet være at diskvalificere. (Antidopingregler assigalugit)

Stk. 4 Bliver en eller flere spillere fundet i besiddelse af hash, tager GBU bestyrelse en beslutning om hvilken sanktion der skal tilfalde spillerne eller klubben i henhold til GBU´s vedtægter § 12 og 13.

Stk. 4For stk. 1-3 tager GBU bestyrelsen en beslutning om der skal ske yderligere sanktioner mod spilleren/rne eller klubben i henhold til GBU´s vedtægter § 12 aamma § 13.

§ 4 b

Alkoholpolitik

Stk. 1Det er klubbens og den enkelte spillers ansvar at omgås alkohol med måde under deltagelse af arrangementer under GBU.

Stk. 2Bliver en eller flere spillere observeret synligt berusede under en kvalifikations- eller slutrunde, uden at det har med afslutningsarrangementet at gøre, kan turneringsudvalget indstille sanktioner i henhold til GBU´s vedtæger § 12 og 13, til bestyrelsen.

§ 5

Kampenes afvikling

Stk. 1Spillestederne samt datoerne fastlægges af Grønlands Boldspil-Unionens turneringsud-valg, turneringsplanen offentliggøres senest 31. September. GBU-bestyrelsen bestemmer hvilken klub eller lokalunion, der skal være arrangør af kampene.

Stk.2Hvis klubben ønsker ændringer skal dette meddeles skriftligt til Grønlands Boldspil-Union senest den 15. december.

Stk.3Turneringsudvalget offentliggør den endelige turneringsplan senest den 15. februar, og denne kan kun ændres af bestyrelsen.

Stk.4Såfremt kampene ikke kan nå at blive afviklet efter den planlagte turneringsplan, påhvi-ler det arrangørerne i god tid at kontakte Grønlands Boldspil-Union eller turneringsudvalget om evt. udsættelse af kampene. Denne ændring af planerne kan skyldes bl.a. trafikale for-hold eller banens beskaffenhed.

Stk. 5: Der spilles efter det til enhver tid gældende Futsalregler.

Stk. 6: Der kan dog af tidsmæssige udfordringer ses bort fra tidtagningsreglerne, således, at arrangører og lokal turneringsudvalg aftaler, hvordan tidtagningen skal foregå, ud fra nedenstånde muligheder

1.     Der spilles 2×20 min, uden at tiden stoppes ved korte spilstop, såsom når bolden ryger ud af banen. Dog således, at dommeren altid har mulighed for at tage en vurdering om stop ved tydelig forhaling af spillet fra en af holdene.

2.     Der spilles 2×15 min, med tidsstop ved hver spilstop, såsom når bolden ryger ud af banen.

§ 6

SPILLEDRAGTER

stk.1Spilledragterne skal være ens. Farven på målmandens trøje skal adskille sig fra de andre spilleres og dommernes.

stk.2Brugen af benskinner er obligatoriak. Bliver dommeren opmærksom på, at en spiller ikke bærer benskinner, skal den pågældende spiller bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

stk.3Før en kamps afvikling skal holdene aftale om farverne på deres spilledragter. Såfremt spilledragterne er ens, påhviler det udeholdet (sidst nævnte) af skifte til andre trøjer.

§ 7

POKALER OG MEDALJER M.M.

stk.1  Vinderen af et fodbold GM erhverver retten til at betegne sig “Grønlandsmester” indtil næste års GM.

stk.2Vinderen af et Fodbold GM får tildelt GIF’s mesteskabsmedalje “Tuukkaq”.

stk.3 a. Alle rækkevindere ved fodbold GM og Børne Cup erhverver GBU’s guldmedaljer, mens nr. 2 og nr. 3 modtager GBU’s sølv- og bronzemedaljer.

stk.3 bAlle rækkevindere , nr. 2 og nr. 3 modtager 9 medaljer, ligesom træneren og hans medhjælper, højest 11 medaljer

stk.4Alle rækkevindere ved fodbold GM og Børne Cup modtager en vandrepokal udsat af en sponsorfirma. Vinder man pokalen 3 år i træk eller 5 gange i alt bliver pokalen en klubs ejendom.

stk.5Alle rækkevindere ved fodbold GM og Børne Cup modtager hver en pokal til ejendom udsat af GBU.

§ 8

Dommere

Stk.1Det påhviler arrangerende klub at antage dommere, der er medlemmer af Grønlands Fodbolddommer Union.

stk.2Det påhviler Grønlands Fodbolddommer Union i følge aftale med Grønlands Boldspil-Union, at antage dommere til alle slutrunder.

stk.3Det påhviler Grønlands Fodbolddommer Union at sende dommerlisten til godkendelse for alle slutrundemesterskaber til Grønlands Boldspil-Union senest 30 dage før første kamp spilles.

stk.4Der kan udpeges en dommermedhjælper, som ikke skal dømme, til at hjælpe til fra dommerbordet. Vedkommende skal nødvendigvis ikke være uddannet dommer, men skal være behørigt instrueret om sin opgave.

§ 9

Indgivelse af protest

stk.1Fornemmer anføreren af et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af lovene, skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse overfor dommeren på selve spillepladsen protestere imod den.

stk.2Angående den nedlagte protest må træneren eller lederen derefter skriftligt indberette om sagen senest 4 timer efter kampen, hvor der også følger depositum til mesterskabsudvalget eller til udvalget under turneringen.

stk.3En hvilken som helst protest skal ved indgivelsen være ledsaget af et depositum på kr. 500,-.

stk.4Turneringsudvalget har pligt til nøje at behandle protesten. Såfremt fodboldloven ikke er blevet overholdt, kan udvalget støtte protesten, eller protesten kan blive afslået.

b.Såfremt dommeren har fløjtet efter det han har observeret, og der er nedlagt protest om dette, kan dette ikke resultere i at der spilles kampen om.

stk.5Såfremt en klub  ikke er tilfreds med Turneringsudvalgets afgørelse, kan dette ankes til Grønlands Boldspil-Unions bestyrelse.

§ 10

Kampenes indberetning

Stk.1 Senest 4 timer efter kampen foretager dommeren indberetning, der sendes til Grønlands Boldspil-Union, eller afleveres til forbundets repræsentant på kampstedeet.

stk.2 Begge klubber er forpligtet til at aflevere senest 10 minutter før den planlagte begyn-delsestidspunkt et holdkort til dommeren, der er underskrevet af træneren eller hans assistent.

stk.3 Hvert hold kan have 12 spillere i sin bruttotrup i en runde (indledende-/mellem-/ og/eller finalerunde). Der kan dog kun benyttes 9 spillere på en kamp. På holdkortet angives spillernes navne, ialt 9 spillere. Derudover kan der nævnes trænerens og assistentens navn på klubbens holdkort. Der skal sættes kryds ved anførerens navn.

Stk. 3 a: Ved en spillers tilskadekomst, kan denne ikke erstattes i samme kamp fra bruttotruppen.

Stk.4Bruttotruppen er ikke nødvendigvis den samme mellem runderne (indlende- mellem- eller finalerunden)

Stk.5Ved Børne Cup for ældre børn benyttes spillereglerne i “svagere” grad, og hvis dette er tilfældet er arrangørerne forpligtet til at meddele det til dommerne før kampene skal spilles. Se § 15 stk 7.

Stk. 5 a. Ved Cup for yngre børn benyttes spillereglerne i “svagere” grad. Om dette står det i §10 stk.8.

Stk 5 b. Andet i spillereglerne kan også efter behov ændres. Se § 15.7.

 

§ 11

Spillepladsen

stk. 1 Spillebanen skal følge FUTSALreglerne.

§ 12

Futsalbolde

stk.1 Den arrangerende klub i indledende runder skal levere tilstrækkeligt antal futsalbolde til alle kampene.

stk.2 Grønlands Boldspil-Union leverer tilstrækkeligt antal futsalbolde til slutrunder. Futsalboldene skal være godkendt af dommerne.

b. Ved slutrunder skal futsalbolde leveret af Grønlands Boldspil-Union’s sponsorer benyttes. På det område skal Grønlands Boldspil-Union klare opgaven.

 

§ 13

Udeblivelse fra kamp

stk.1 Såfremt en klub uden lovlig forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter den for kampen fastsætte tid, kan kampens dommer erklære den for afblæst. Dommeren erklærer udeblevne klub som taber af kampen. Dommeren skal derefter indberette forholdet til Grønlands Boldspil-Union.

stk.2 Herefter er det op til Grønlands Boldspil-Unions turneringsudvalg at afgøre hvilke disciplinære straf, vedkommende klub skal have.

stk.3 Der er fire disciplinære  forholdsregler:

a) Kampen tabes 0 – 3

b) Idømmelse af bøde på kr. 1.000,-

c) Annullering af alle klubbens hidtidige resultater

d) Udelukkelse af resten af året / eller ved næste turnering.

 

§ 14

Turneringens økonomi

stk.1 Turneringen afvikles med gebyrer fra de tilmeldte klubber, samt af tilskud fra Grønlands Boldspil-Union ved brug af Grønlands Idræts-Forbunds drifttilskud.

stk.2 Ved slutrunder under GM og Cup-turnering betaler Grønlands Boldspil-Union kr. 25.- pr. person for udefrakommende hold i tilskud for bespisning. Dette gælder fra turneringsstart til og med sidste spilledag på det sted, hvor slutrunden afvikles.

stk.3 Alt efter hvor mange midler Grønlands Boldspil-Union har at formidle, kan Grønlands Boldspil-Union  midlertidigt standse sine tilskud til næste turnering.

 

§ 15

Turneringsformer

stk.1 Fodbold GM / fodbold Cup kan afvikles som cupsystem – og alle kampe kan evt. afvikles som enkeltkampe med undtagelse af semifinaler og finalen.

stk.2 Fodbold GM / fodboldCup kan også afvikles efter geografisk inddeling af de delta-gende klubber og begyndende med indledende kampe, mellemrunder og endelig en finale-runde.

stk.3 Følgende bestemmelser gælder:

En klub må højst benytte 9 spillere under følgende runder:

1)    Indledende runder

2)    Mellemrunder

3)    Finalerunde

b. Hvis holdkort med de 9 spillere er indberettet ved turneringens start kan det ikke erstattes i resten af runden (mellemrunde, finalerunde). Hvis under 9 spillere er indberettet kan det tilføjes spillere op til 9 i løbet af runden, (se også § 3 og § 4).

c. Det er muligt at ersatte spillere i næste runde (mellemrunde, finalerunde.)

stk.4 Puljekampe afvikles således:

1) Alle spiller mod alle i puljen

2) En vunden kamp tæller 3 point

3) En uafgjort kamp tæller 1 point

4) Tabt kamp tæller 0 point

5) Det hold der opnår det største pointtal er vinder af puljen

6) Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, gælder følgende:

a) Flest point i indbyrdes kampe

b) Bedste målforskel i de indbyrdes kampe

c) Bedste målforskel i samtlige kampe

d) Færreste målforskel i indbyrdes kampe

e) Flest målforskel i samtlige kampe

f) Det hold, der har scoret flest mål i samtlige kampe

g)  Det hold, man har scorest færrest til i samtlige kampe

h) Lodtrækning

stk.6 Finalerunden kan også afvikles, at alle spiller mod alle, der er 3 afviklingsmuligheder:

a) Det hold der opnår det største pointtal er vinderen

b) De to hold, der har opnået flest pointtal spiller finalekamp

c) Semifinaler kan afvikles hvor nr. 1 spiller mod nr. 4, nr. 2 mod nr. 3. Vinderne af kampene spiller finalekamp.

stk.7  Børne arrangementerne afvikles efter regler som tilpasses af arrangørerne i samarbejde med Grønlands Boldspil-Unions repræsentant.

stk.8 Turneringsledelsen er Grønlands Boldspil-Union’s repræsentanter.

stk.10 Op til finalekampen spilles den grønlandske national sang.

 

§ 16

Karantæne bestemmelser

stk.1 I tilfælde af udvisning straffes spilleren med 1 kamps karantæne. I tilfælde af at en spiller er udvist ved at gøre sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, kan vedkommende straffes med mere end 1 kamps karantæne.

stk.2 2 advarsler til samme spiller i en kamp medfører udvisning og dette medfører også 1 kamps karantæne.

stk.3 Såfremt en spiller, træner og trænerens medhjælp har gjort sig skyldig i alvorlig grad utilladeligt på banen eller uden for banen, kan dette straffes med karantæne

stk.4 En spiller der i flg. 16.1 og 16.3 har fået tildelt mere end 1 kamps karantæne, kan først  spille efter de tildelte antal kampe er afviklet.

stk.5 Såfremt en klub har benyttet en ulovlig spiller, tilfalder sejren af alle med en ulovlige spiller spillede kampe modstanderen med målcifrene 0 – 3.

 

stk.6 Ved slutrunderne annulleres alle advarsler og udvisninger fra tidligere indledende og mellemrundekampene.

 

§ 17

Slutrunden

stk.1 Den udpegede slutrunde arrangerende klub har pligt til at indgå en samarbejdsaftale med Grønlands Boldspil-Union, hvor bl.a.skal fremhæves, hvem de ansvarlige er under slutrunden samt repræsentanter fra Grønlands Boldspil-Union.

stk.2 Samarbejdsaftalen skal indeholde følgende: Indkvartering af udenbys spillere, indkvartering af dommere, bespisning i form af 1 varm ret dagligt for spillere, transport af spillere og dommere ved ankomst og afrejse, omklædnings- og badefaciliteter for spillere og dommere, samt klargøring af spillepladsen fra kamp til kamp efter gældende forskrifter

 

Februar 2014